Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download als .PDF document
 
 
Wanneer je boekt bij GoRoadtrip betekent dit dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van GoRoadtrip. Het is belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt doorgelezen voordat je een boeking plaatst bij GoRoadtrip.
 
Bedrijfsinformatie
GoRoadtrip Auto- en Busverhuur B.V.
Europalaan 20
3526 KS Utrecht
Nederland
 
Telefoon: (+31) 30 22 707 44
E-mail: info@goroadtrip.nl
Internet: www.goroadtrip.nl
 
KvK-nummer: 75028603
BTW-nummer: NL 8601 14 041 B01
IBAN-nummer: NL24 RABO 0145 2711 88
 
 
Privacy
Voor het maken van een boeking heeft GoRoadtrip jouw gegevens nodig. Jouw gegevens worden met zorg behandeld door GoRoadtrip en zullen niet aan derden worden verstrekt.
 
Copyright
Copyright 2019 GoRoadtrip. Het is niet toegestaan content op de website of brochures van GoRoadtrip over te nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoRoadtrip.
 
 
Huurvoorwaarden
 
Begripsomschrijving
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Voertuig: voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst.
 • Huurder: de persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
 • Verhuurder: GoRoadtrip, gevestigd aan de Europalaan 20 te Utrecht.
 • Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.

 
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

 
Artikel 2 – Het aanbod

 1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder.
 2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.
 4. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling.

 
Artikel 3 – Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huurovereenkomst.

 1. De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW.
 4. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode en tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk of per e-mail is overeengekomen. Slechts na door de verhuurder verleende toestemming is de huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het eerstvolgende moment waarop de verhuurder is geopend en de verhuurder het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
 5. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld bij de verhuurder door middel van het telefoonnummer (+31) 30 22 707 44.
 6. Het na het defect aan de kilometerteller verreden kilometers wordt zo nodig berekend aan de hand van de ANWB route planner via route.anwb.nl.

 
Artikel 4 – Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend tolgelden, eurovignetten en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder, alsmede nagekomen kosten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verkeersboetes vermeerderd met administratiekosten van €25,- (incl. BTW).

 
Artikel 5 – Verlenging van de huurperiode.

 1. De huurder is verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip zoals deze staan vermeld in de huurovereenkomst terug te bezorgen aan het in de huurovereenkomst vermelde adres, tenzij voordien verlenging van de huurperiode is overeengekomen.
 2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht anders dan het afgesproken tijdstip en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld.
 3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.

 
Artikel 6 – Overschrijding van de huurperiode.

 1. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
 2. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

 
Artikel 7 – Annulering.
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag. Met betrekking tot de annulering van uw reservering vragen wij de volgende vergoedingen:

 • Tot 7 dagen voor vertrek kosteloos annuleren.
 • Van 7 dagen tot 24 uur voor aanvang van de reservering bedragen de annuleringskosten 25% van de totale huursom.
 • Bij een annulering van minder dan 24 uur voor aanvang van de reservering bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom.

 
Artikel 8 – Betaling

 1. Het standaard eigen risico voor onze personenauto’s en personenbusjes bedraagt €750,- per schadegeval. Het eigen risico is eventueel te verlagen naar €275,- per schadegeval tegen betaling van €8,- (incl. BTW) per dag per voertuig. Een (deel van het) eigen risico zal in rekening worden gebracht voor iedere niet-verhaalbare schade.
 2. Het eigen risico voor extra’s bedraagt €150,- per schadegeval
 3. De huurder betaalt een borgsom van €500,- per gehuurd voertuig.
 4. De borgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.
 5. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
 6. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Dit gaat om een aanbetaling van 20% van het totale boekingsbedrag. Het resterende bedrag inclusief eventuele borg dient uiterlijk 7 dagen voor de eerste boeking dag bij de verhuurder binnen te zijn. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij zonder dat in gebreke stelling is verreist van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 7. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van inccassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan, alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

 
Artikel 9 – Gebruik van het voertuig

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.
 4. Per personenauto geldt een maximum van 5 bestuurders per huurperiode. Bij een personenbusje zijn maximaal 9 bestuurders toegestaan per huurperiode.
 5. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is in alle landen die hij aandoet.
 6. Het is de huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
 7. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 8. Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen, via het telefoonnummer (+31) 30 22 707 44.
 9. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 10. Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn de kosten aan het gebruik van het voertuig bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, motorbrandstof, stalling, wassen en banden- ruitreparatie, voor rekening van de huurder.
 11. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,- (incl. BTW).
 12. Huurder is gehouden het voertuig volgetankt te retourneren en de kwitantie van de laatste tankbeurt aan de verhuurder te tonen. Bij niet nakoming van deze verplichting worden de tankkosten vermeerderd met administratiekosten van €25,- (incl. BTW) in rekening gebracht. De brandstof is niet in de huurprijs inbegrepen.
 13. De huurder dient hulpmiddelen zoals sneeuwkettingen en remslangen op de juiste manier aan te brengen. De eventuele schade is voor rekening van huurder
 14. De huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. De eventuele schade door het gebruik van ongeschikte brandstof is voor rekening van huurder.
 15. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 16. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
  • Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen, via het telefoonnummer (+31) 30 22 707 44;
  • De instructies van verhuurder op te volgen;
  • In geval van een verkeersongeval: de politie ter plaatse te waarschuwen;
  • Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar of aan ingeschakelde derden te verstrekken;
  • In geval van een schadegebeurtenis dient er altijd een schade- of aanrijdingsformulier volledig te worden ingevuld en te worden ingeleverd bij het retourneren van het voertuig. Bij het niet melden en of het niet indienen van een volledig ingevuld schade- of aanrijdingsformulier zullen de totale reparatiekosten van de schade worden doorbelast;
  • Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  • Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of te verweren tegen aanspraken van derden.
  • Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de autosleutels binnen de afgesproken huurperiode ingeleverd worden. Bij het niet inleveren bent u als huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object.
 17. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Het standaard eigen risico voor onze personenauto’s en personenbusjes bedraagt €750,- per schadegeval. Het eigen risico is eventueel te verlagen naar €275,- per schadegeval tegen betaling van €8,- (incl. BTW) per dag per voertuig. Een (deel van het) eigen risico zal in rekening worden gebracht voor iedere niet-verhaalbare schade.
 2. Het eigen risico voor extra opties bedraagt €150,- per schadegeval
 3. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 9, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 4. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het derde lid van dit artikel van toepassing is.
 5. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
 6. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 7. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig en/of gehuurde extra optie is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig en/of gehuurde extra optie in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
 8. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, inclusief ruit- en bandenschade, die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig en/of gehuurde extra optie, met inachtneming van het navolgende.
 9. Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- & koelvloeistofpeil, bandenspanning, wielwissel ten gevolge van een lekke band, en opladen lege accu.
 10. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
 11. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
  • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 9;
  • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
  • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
  • het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
  • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden;
  • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
  • de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.
 12. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
 13. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
 14. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel.

 
Artikel 11 – Herstellingen van het voertuig

 1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
 2. Herstellingen dienen in één van de door de verhuurder aangewezen garages te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.
 3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.
 4. Verhuurder vergoed alleen telefoonkosten die direct herleid kunnen worden ten goede van de reparatie van het voertuig. Indien de huurder dit niet kan aantonen zijn de telefoonkosten op kosten van de huurder.

 
Artikel 12 – Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

 1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
 2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.
 3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen en als het gebrek de vermindering van de huurprijs rechtvaardigt.
 4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
 5. Bij ontbinding, of gedeeltelijke ontbinding, van de huurovereenkomst wegens het niet of niet tijdig kunnen leveren van het voertuig, ontstaan door een defect aan het voertuig, door overmacht of omstandigheden die de verhuurder niet valt toe te rekenen waardoor het voertuig niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, restitueert de verhuurder de betaalde huur in zijn geheel respectievelijk gedeeltelijk aan de huurder.

 
Artikel 13 – Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruik van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van €121,- (incl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met administratiekosten van €25,- (incl. BTW).

 
Artikel 14 – Beslag op het voertuig
In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs inclusief opslagen, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten indien de oorzaak van de inbeslagneming van het voertuig ligt bij de huurder.

 
Artikel 15 – Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

 
Artikel 16 – Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 
Artikel 17 – Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt ten allen tijden beheerst door Nederlands recht.

 
Artikel 18 – Internetreservering
Een internet reservering is niet direct bindend. De verhuurder zal moeten checken of het gewenste huurvoertuig beschikbaar is. Vervolgens zal de verhuurder binnen de eerst volgende werkdag een voor de huurder bindende bevestiging of annulering sturen aan de huurder. Tevens behoudt de verhuurder zich te allen tijde het recht het gehuurde voertuig niet uit te geven. Indien de verhuurder de gewenste huurauto of busje niet beschikbaar heeft, wordt de betaalde huursom direct gerestitueerd.